Deputación Permanente. Designación e funcións

Última actualización. 16/09/2022

Presidida polo presidente do Senado, está integrada por un mínimo de vinte e un membros. A Mesa, oída a Xunta de Portavoces, fixa o número total de membros da Deputación Permanente e a súa distribución entre os grupos parlamentarios en proporción ao número dos seus integrantes (artículos 45 y siguientes del Reglamento del Senado). Na XIV Lexislatura la Deputación Permanente está composta por 36 membros titulares, cifra na que non se inclúe ao Presidente do Senado, consonte a seguinte distribución: Grupo Parlamentario Socialista, 15; Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 14; Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, 2; Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), 1; Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, 1; Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), 1;  Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores "Teruel Existe" y Partido Regionalista de Cantabria), 1; e Grupo Parlamentario Mixto, 1. Esta distribución é obxecto de revisión ao inicio de cada período de sesións en caso de que houbese variacións na composición da Cámara. A Mesa deste órgano está formada polo presidente do Senado, dous vicepresidentes e dous secretarios.

Corresponde á Deputación Permanente solicitar a celebración de sesión extraordinaria do Pleno (artigos 73 da Constitución e 70 do Regulamento do Senado) e velar polos poderes da Cámara cando esta non estea reunida ou no período de disolución ata a constitución da nova Cámara (artigo 78 da Constitución). Os membros da Deputación Permanente conservan a condición de senadores aínda despois de expirado o seu mandato ou disolto o Senado. Reunida a nova Cámara, a Deputación Permanente debe dar conta á mesma dos asuntos tratados e das decisións adoptadas durante o período de disolución.