Mesa del Senat. Elecció i funcions

Última revisió: 07/07/2020

La Mesa es compon del president, dos vicepresidents i quatre secretaris. La seua elecció per a cada legislatura té lloc en la sessió constitutiva de la Cambra (articles 4 i següents del Reglament del Senat). Tots els seus membres són escollits per votacions secretes per mitjà de paperetes, amb un sistema que n’assegura una composició plural.

És l’òrgan rector del Senat (article 35 del Reglament del Senat) i es reuneix regularment cada setmana, habitualment el dimarts.

Les seues competències més importants són de caràcter parlamentari i de govern interior de la Cambra.

FUNCIONS DE CARÀCTER PARLAMENTARI

Qualifica els escrits i documents de caire parlamentari, en declara l’admissió o inadmissió i decideix el procediment de tramitació de les diferents iniciatives; així mateix, programa les línies generals d’actuació de la Cambra, fixa el calendari de reunions del Ple per a cada període de sessions i coordina les tasques dels diferents òrgans del Senat, prèvia audiència de la Junta de Portaveus (article 36 del Reglament del Senat). A més, d’acord amb el president i una vegada oïda la Junta de Portaveus, la Mesa fixa l’ordre del dia de les sessions plenàries.
 

FUNCIONS DE GOVERN INTERIOR

La Mesa adopta totes les decisions i mesures que l’organització del treball i el règim interior de la Cambra requereixen, així com les que calguen en matèria de contractació i de règim laboral, i aprova el projecte de pressupost del Senat per a cada exercici econòmic, en dirigeix l’execució i n’ordena les despeses.

 

A més, els membres de la Mesa tenen atribucions que es desprenen del seu propi càrrec: