Ple. Funcionament

Última revisió: 07/07/2020

El Ple està format per tots els senadors degudament convocats. És l’òrgan funcional de més rellevància i per això és el que decideix finalment en la majoria dels procediments, especialment en els legislatius. Aquesta posició es manifesta també en el fet que és el cridat a escollir membres d’altres òrgans, com ara el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal de Comptes i altres, i conjuntament amb el Congrés dels Diputats, escull el Defensor del Poble.

Les sessions del Ple es convoquen amb un ordre del dia fixat pel president, d’acord amb la Mesa i oïda la Junta de Portaveus. El Govern hi pot incloure un únic assumpte amb caràcter prioritari. Aquestes sessions estan presidides pel president del Senat, que pot ser substituït a aquests efectes i per ordre seva per qualsevol dels dos vicepresidents. Com a president, dirigeix les deliberacions, manté l’ordre i, si escau, aplica les mesures disciplinàries oportunes.

Les sessions plenàries són públiques tret de casos molt concrets establerts al Reglament del Senat. Hi poden assistir els representants acreditats dels mitjans de comunicació i ciutadans en un nombre determinat. Es retransmeten per televisió i via Internet, i posteriorment la gravació i la transcripció íntegra estan disponibles al Diari de Sessions.

El Ple es reuneix normalment durant els períodes de sessions durant dues setmanes alternes cada mes. Comença els dimarts a les quatre de la tarda, i continua amb sessions matinals i vespertines els dimecres i, si escau, els dijous.

Al seu ordre del dia figuren habitualment els assumptes següents:

  1. Acta de la sessió anterior
  2. Preguntes
  3. Interpel·lacions
  4. Mocions conseqüència d’interpel·lació
  5. Mocions
  6. Lleis
  7. Tractats internacionals

Quan correspon, s’hi inclouen altres assumptes, com ara els relatius a l’elecció de membres d’altres òrgans, suplicatoris, incompatibilitats…