Relació de Senadors i Senadores designats per Parlaments Autonòmics
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO