PROTECCIO SOCIAL DEL SENADOR

Última revisió 1/9/2020

 

 

 

 

 

 


Cotitzacions

 

L’article 24.2 i 3 del Reglament del Senat disposa que:

 

2. Durant l’exercici del seu mandat, els senadors que, com a conseqüència de la seva dedicació, causin baixa en els règims de la Seguretat Social als quals prèviament estiguessin afiliats podran sol•licitar-hi una nova alta, i anirà a càrrec del Senat l’abonament de les seves cotitzacions, a l’efecte de les quals figurarà la consignació corresponent en el pressupost de la Cambra.
Igualment aniran a càrrec del Senat les quotes de les respectives classes passives i mutualitats obligatòries que corresponguin als senadors, per a la qual cosa es consignarà la partida pressupostària que correspongui.

 

3. Un sistema de previsió haurà de contenir pensions de jubilació i altres prestacions econòmiques a favor dels senadors.” 

 

En funció de l’anterior la Cambra abona la quota corresponent a la Seguretat Social dels senadors que provenen d’aquest règim o dóna d’alta els que accedeixin al Senat sense aquesta cobertura. Es presta una protecció igual si el senador prové d’un altre sistema diferent de la Seguretat Social.

 

Aquesta protecció social es manté durant el mandat del senador i, en cas de dissolució, fins que es constitueixi la nova Cambra.

 

 Altres ajuts

 

 

Les Corts Generals tenen concertada una pòlissa d’assegurança d’accidents corporals a favor dels diputats i senadors, que cobreix els riscos de mort per accident, incapacitat permanent i altres lesions.
 


Prestacions a favor dels exparlamentaris

 

Una vegada esdevinguda la pèrdua del mandat, la protecció social dels exparlamentaris es preveu en el Reglament de pensions parlamentàries i altres prestacions econòmiques a favor dels exparlamentaris, aprovat en la reunió conjunta de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat celebrada el dia 11 de juliol de 2006 (BOCG, secció Corts Generals, Sèrie A, núm. 278, de 14 de juliol de 2006 i BOCG, secció Corts Generals, Sèrie A, núm. 307, de 10 d’octubre de 2006), modificat amb posterioritat per acord de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, en la seva reunió conjunta del dia 18 de desembre de 2007 (BOCG, secció Corts Generals, Sèrie A, núm. 473, de 2 de gener de 2008) i novament modificat pel mateix òrgan el dia 19 de juliol de 2011 (BOCG, Secció Corts Generals, Sèrie A, núm. 455, de 22 de juliol de 2011).

 

Les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat, en la seva reunió conjunta del 25 de gener de 2012, van acordar suspendre les aportacions de les Cambres al pla de previsió social al qual fa referència l’article 16.1 del Reglament de pensions parlamentàries i altres prestacions econòmiques a favor dels exparlamentaris.


Publicitat dels complements de pensió, ajudes i indemnitzacions

 

La disposició addicional tercera (nova) del Reglament de pensions parlamentàries i altres prestacions econòmiques a favor dels exparlamentaris, aprovada per les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat en la seva reunió del dia 19 de juliol de 2011, disposa el següent:

 

La relació de perceptors dels complements de pensió, ajudes i indemnitzacions previstes en aquest Reglament, així com les quanties d’aquestes, es publicaran a les pàgines web del Congrés dels Diputats i del Senat.” 

 

En compliment d’aquest mandat es publiquen a continuació les dades requerides.

 

Pensions parlamentàries

 

Complementació d’ingressos

 

Indemnització per cessament