RÈGIM ECONÒMIC

 Última actualització 02/02/2021

 

 
 
 

Règim Jurídic aplicable a les assignacions econòmiques i altres ajudes

Art. 71.4 de la Constitució espanyola:
«Els diputats i senadors percebran una assignació que serà fixada per les respectives Cambres.»

Art. 23.1 del Reglament del Senat:
«Els senadors tindran (…) dret a l’assignació, dietes i indemnitzacions per despeses necessàries per a l’acompliment de la seva funció que es fixin en el pressupost del Senat (…)» 

Retribucions

Totes les percepcions incloses en aquest apartat II de retribucions estan sotmeses al règim general de retenció i tributació fiscals.

Assignació constitucional idéntica per a tots els senadors: 3.050,66 euros al mes.

Complements mensuals per raó del càrrec:

President del Senat
ConcepteEuros
Asignació3.337,33
Complement4.871,81

 

Vicepresidents del Senat
ConcepteEuros
Asignació1.313,72
Complement2.977,12

 

Secretaris del Senat
ConcepteEuros
Asignació1.025,76
Complement2.735,86

 

Complement dels Portaveus dels Grups Parlamentaris
CàrrecEuros
Portaveus2.897,09
Portaveus adjunts2.262,64

 

Complement de la Mesa i Portaveus de les Comissions
CàrrecEuros
Presidents1.551,74
Vicepresidents1.134,52
Secretaris756,34
Portaveus1.134,52
Portaveus adjunts756,34

 

Aquests complements retributius són incompatibles entre ells, excepte el complement del President del Senat que és compatible amb el de President de Comissió, i el complement dels Portaveus I Portaveus adjunts dels Grups parlamentaris que són compatibles amb un càrrec en Comissió .

La distribució dels càrrecs en els òrgans de la Càmera en l'actualitat és la següent: Mesa (1 President, 2 Vicepresidents i 4 Secretaris); Grups Parlamentaris (8 Portaveus i 15 Portaveus Adjunts) i Comissions (34 Presidents, 64 Vicepresidents, 21 Secretaris, 136 Portaveus i 3 Viceportavoces).

 

 

 

Indemnitzacions i Ajudes

Règim jurídic

Els senadors tenen dret a les “(…) dietes i indemnitzacions per despeses necessàries per a l’acompliment de la seva funció que es fixin en el pressupost del Senat (…).” (art. 23.1 del Reglament del Senat), i “Dins del territori nacional, (…) a un passi de lliure circulació en els mitjans de transport collectiu que determini la Mesa del Senat o al pagament, si escau, amb càrrec al pressupost de la Cambra, de les despeses de viatges fets d’acord amb les normes que estableixi la Mesa en cada moment» (art. 24.1 del Reglament del Senat).
Acord de la Mesa del Senat, de 18 de noviembre de 2014, en matèria de control i publicitat dels desplaçaments dels senadors (BOCG, Senat, nombre 440, de 20 de noviembre de 2014).

Indemnitzacions

Amb aquest concepte, que es percep en 14 pagues i la quantia mensual del qual és de 1.919,63 euros per als senadors de circumscripcions diferents de Madrid i de 915,47 euros per als electes o designats per Madrid, els parlamentaris han de sufragar les despeses que els origini l’activitat de la Cambra. És una quantitat dedicada, doncs, a cobrir despeses i per tant, exempta de tributació, d’acord amb el que preveu l’art. 17.2 b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre.

  

Transport

 1. El Senat cobreix les despeses dels senadors en els mitjans de transport collectiu (avió, tren, autobús o vaixell), per al desenvolupament de la seva activitat parlamentària, per portar a terme activitats de naturalesa política, sectorial o de representació institucional, així com els viatges oficials que es facin en representació del Senat; tot això, justificat degudament, en els termes de l'acord de la Mesa de la Cambra de 18 de novembre de 2014, en matèria de control i publicitat dels desplaçaments dels senadors. (BOCG, Senat, núm. 440, de 20 de novembre de 2014). El Senat abona directament el billet a l'empresa transportista o reemborsa la despesa feta prèvia presentació de factura, aixi com les despeses derivades de l'aparcament en les estacions de tren i aeroports.
 2.  Així mateix, el Senat entrega als senadors una targeta-taxi amb un crèdit màxim anual de 3.000 euros, vàlida per cobrir els seus desplaçaments a la Comunitat de Madrid.
 3. En el cas d'ús de l’automòbil propi per als desplaçaments a la Cambra per participar en alguna activitat parlamentària, s'abonen, prèvia justificació, 0,25 euros per quilòmetre, aixi com, si s'escau, els imports dels peatges d'autopistes.

Despeses dels desplaçaments dels Senadors a càrrec del pressupost del Senat.

Dietes

La quantia de les dietes meritades pels desplaçaments que els senadors fan en missió oficial es xifren en 150 € per dia en el supòsit de desplaçaments a l’estranger i 120 € diaris en el de viatges dins del territori nacional.

No s’abonen dietes per desplaçament a les sessions parlamentàries de la Cambra (plens, comissions, ponències…).

Altres mitjans posats a la disposició dels Senadors 

 1. El Senat facilita als seus membres telèfon mòbil corporatiu en el qual reben les convocatòries de la Cambra per SMS, i una tauleta per a la presentació electrònica d’iniciatives.
 2. Tots els senadors disposen de despatx propi o compartit al Senat.
 3. Determinats senadors tenen la possibilitat de disposar de personal de confiança perquè els donin suport en l’exercici de la seva funció :
  El Gabinet de la Presidència disposa actualment de 8 membres.
  Els membres de la Mesa (vicepresidents i secretaris) disposen de 2 persones cadascun.
  Distribució d’assistents per Grups Parlamentaris). 
Distribuciò d'assistents per Grups Parlamentaris
Grupo ParlamentarioNúmero de SenadoresNúmero de asistentes (Módulos)Ratio por Senador
Socialista113210,19
Popular en el Senado97190,20
Esquerra Republicana-EH Bildu1530,20
Vasco en el Senado (EAJ-PNV)1020,20
Ciudadanos720,29
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem)620,33
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria / Partido Nacionalista Canario620,33
Mixto920,22

El Senat abona als Grups Parlamentaris en els quals s'integren els Senadors, les subvencions que es detallen a l'apartat relatiu a Grups Parlamentaris.