Tarxeta de investigador

Indique por favor o primeiro apelido do solicitante.Indique por favor o segundo apelido do solicitante.Indique por favor o nome do solicitante.Debe indicar o número do NIF ou do pasaporte.Indique por favor os 8 díxitos do seu DNI e a letra ao final sen guións.Indique por favor a letra do seu DNI.Indique por favor o correo electrónico. Estudio: Indique por favor o tema. Trabajo o estudio: Indique por favor o lugar.Indique por favor o enderezo.Indique por favor o teléfono.O número de teléfono debe ser só números.O formato da data de inicio non é correcta.A data de inicio non pode estar baleira se a data fin está completa.A data de inicio non pode ser maior á data de fin.O formato da data de fin non é correcta.A data de fin non pode estar baleira se a data inicio está completa.A data de fin non pode ser menor á data de inicio.Indique por favor o cálculo.O código debe ser un número.A suma non é correcta, introdúzaa de novo.
Os campos sinalados con (*) son obrigatorios

 • Indique por favor o primeiro apelido do solicitante.


 • Indique por favor o segundo apelido do solicitante.


 • Indique por favor o nome do solicitante.


 • Tipo de documento:
  Debe elixir o tipo de solicitude.

 • Debe indicar o número do NIF ou do pasaporte.
  Indique por favor os 8 díxitos do seu DNI e a letra ao final sen guións.
  Indique por favor a letra do seu DNI.

 • ejemplo@um.es
  Indique por favor o correo electrónico.
  Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).

 • Indique por favor o tema.


 • Indique por favor o lugar.


 • Indique por favor o enderezo.


 • Ex. 666777888
  Indique por favor o teléfono.

  O número de teléfono debe ser só números.


 • Període de validesa d'accés:

 • dd/mm/aaaa
  Despregable calendarioO formato da data de inicio non é correcta.A data de inicio non pode estar baleira se a data fin está completa.A data de inicio non pode ser maior á data de fin.

 • dd/mm/aaaa
  Despregable calendarioO formato da data de fin non é correcta.A data de fin non pode estar baleira se a data inicio está completa.A data de fin non pode ser menor á data de inicio.

 • Ejemplo 5555

  Ex. 5555

  Indique por favor o cálculo.

  O código debe ser un número.

  A suma non é correcta, introdúzaa de novo.


 • Indique por favor que leu a política de privacidade.

  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL. Información básica

  • Responsable: Senado.
  • Finalidade: xestionar as tarxetas de investigador.
  • Lexitimación: cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos (artigo 6.1 e) RXPD).
  • Destinatarios: os datos non lles serán comunicados a terceiros.
  • Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos de carácter persoal, así como outros dereitos recoñecidos pola normativa vixente.

  Información detallada