Anar al Contingut (punxeu enter)

29 SETEMBRE 2020

XIV LEGISLATURA

Arxiu. Informació general

                                                                                                                                                                                  Última actualització 19/01/2016

L’Arxiu reuneix el conjunt de documents que integren el patrimoni documental del Senat, produïts o rebuts en l’exercici de les seves funcions parlamentàries i administratives. Amb aquest objectiu, s’entén per document d’arxiu tota expressió de llenguatge oral, escrit, imatges o so, naturals o codificats, de la data, forma o suport que sigui, que reflecteixin les funcions i activitats de la institució parlamentària.
Configura i preserva la memòria de la institució i la de l‘Estat, perquè encara que la normativa i gestió estan atribuïdes exclusivament a la Mesa del Senat pel principi d’autonomia parlamentària recollit en l’article 72 de la Constitució, des del punt de vista patrimonial forma part del Sistema Espanyol d’Arxius.

 

 

Fons

Els fons de l’Arxiu s’estructuren en els dos grans períodes històrics:
- Arxiu 1834-1923. És un fons tancat, els documents del qual estan descrits exhaustivament a la base de dades Morlesin, estan digitalitzats i són accessibles via Internet (17.159 expedients i 378.948 imatges).
En destaca la sèrie d’expedients personals de pròcers i senadors, que n’ocupa aproximadament un terç del volum, amb un valor històric rellevant perquè conté informació abundant sobre les seves rendes i patrimoni, títols nobiliaris, partides de baptisme, altres càrrecs públics, defuncions, etc., motiu pel qual és imprescindible consultar-los en la investigació de les elits espanyoles de l’època.
A l’Arxiu també s’hi conserva la col•lecció dels Diaris de Sessions, publicació oficial dels debats parlamentaris. Els índexs d’aquests (autors i matèries) es recullen a la base de dades IDSH. Digitalitzats totalment, també s’hi pot accedir via Internet (53.027 registres i 172.643 imatges).
- Arxiu des de 1977. Recull, de manera ordenada i classificada, documents relacionats amb:
a) Activitat parlamentària. Conté la documentació pròpia de les funcions del Senat, senadors, òrgans de la Cambra, relacions amb altres òrgans, etc. Fins a la IX legislatura conté 264.914 expedients, recollits a la base de dades Gelabert. Actualment se n’estan digitalitzant tots els documents per facilitar-ne la consulta mitjançant la pàgina web.
b) Actes de Mesa, Ple, Diputació Permanent, comissions i Junta de Portaveus, i ordres del dia de tots i cadascun d’aquests òrgans. Aquesta documentació està digitalitzada.
c) Administració del Parlament. Conté la documentació de les diferents unitats dependents de la Secretaria General del Senat en l’exercici de les seves funcions administratives.
d) Arxiu fotogràfic. Recull els reportatges fotogràfics de les diferents activitats de la Cambra, així com del seu Patrimoni Artístic. Conté aproximadament 52.000 negatius, que han estat convertits a suport digital per una adequada conservació, consulta i reproducció telemàtica. Des de 2006 aquesta documentació es transfereix directament en suport digital (DVD).
e) Arxiu audiovisual. Comprèn les gravacions en àudio i vídeo de les sessions parlamentàries, tant de plens com de comissions i actes oficials. Per garantir-ne la conservació i facilitar l’accés a les gravacions via Internet també estan disponibles en suport digital.

 

 

Comissió de valoració de documents

Per a l’establiment dels criteris de valoració i selecció de documents, i per Acord de la Mesa del Senat en la reunió de 17 de juny de 2008, es va aprovar la Norma sobre valoració i eliminació de documents del Senat, per la qual es crea i regula la Comissió de valoració de documents del Senat.
 

 

Serveis i accés als documents

L’Arxiu presta assessorament i suport d’usuaris interns i externs, consulta a sala, préstec a les unitats de la Secretaria General, reprografia (paper i digital), expedició de certificats, orientació de fonts i préstecs per a exposicions.
Amb caràcter general, tots els ciutadans tenen dret d’accedir als documents que formen part de procediments acabats. Aquest accés només podrà ser denegat raonadament en aplicació de les limitacions establertes legalment.
La consulta dels fons de l’Arxiu històric del Senat, digitalitzat en la totalitat, és accessible via Internet.
Per criteris de conservació i preservació no es permetrà l’accés als documents originals històrics llevat d’autorització expressa de la Mesa de la Cambra, previ informe de la Comissió de valoració de documents del Senat.