Ir ao contido (prema <i>enter</i>)

29 SETEMBRO 2020

XIV LEXISLATURA

Arquivo. Información xeral

                                                                                                                                                                                 Última actualización 19/01/2016

O Arquivo reúne o conxunto de documentos que integran o patrimonio documental do Senado, producidos ou recibidos no exercicio das súas funcións parlamentarias e administrativas. A tal fin, enténdese por documento de arquivo toda expresión de linguaxe oral, escrito, imaxes ou son, naturais ou codificados, calquera que sexa a súa data, a súa forma o seu soporte material que reflectir as funcións e actividades da institución parlamentaria.
Configura e preserva a memoria da institución e a do Estado, pois aínda que a súa normativa e xestión están atribuídas exclusivamente á Mesa do Senado polo principio de autonomía parlamentaria recollido no artigo 72 da Constitución, dende o punto de vista patrimonial forma parte do Sistema Español de Arquivos.
 

 

Fondos

Os seus fondos estrutúranse nos dous grandes períodos históricos:
- Arquivo 1834-1923. É un fondo pechado, cuxos documentos se atopan descritos exhaustivamente na base de datos Morlesin, dixitalizados e accesibles vía Internet (17.159 expedientes e 378.948 imaxes)
Destaca a serie de expedientes persoais de próceres e senadores, que ocupa aproximadamente un terzo do volume, cun relevante valor histórico ao conter abundante información sobre as súas rendas e patrimonio, títulos nobiliarios, partidas de bautismo, outros cargos públicos, defuncións, etc., polo que a súa consulta faise imprescindible na investigación das elites españolas da época.
Consérvase tamén no Arquivo a colección dos Diarios de Sesións, publicación oficial dos debates parlamentarios. Os seus índices (autores e materias) recóllense na base de datos IDSH. Dixitalizados na súa totalidade son tamén accesibles vía Internet (53.027 rexistros e 172.643 imaxes).
- Arquivo dende 1977. Recolle, de forma ordenada e clasificada, documentos relacionados con:
a) Actividade parlamentaria. Contén a documentación propia das funcións do Senado, senadores, órganos da Cámara, relacións con outros órganos, etc. Ata a IX Lexislatura contén 264.914 expedientes recollidos na base de datos Gelabert. Na actualidade estase procedendo á dixitalización de todos os seus documentos para facilitar a súa consulta a través da páxina web.
b) Actas de Mesa, pleno, Deputación Permanente, comisións e Xunta de Portavoces, e ordes do día de todos e cada un destes órganos. Esta documentación atópase dixitalizada.
c) Administración do Parlamento. Contén a documentación das distintas unidades dependentes da Secretaría Xeral do Senado no exercicio das súas funcións administrativas.
d) Arquivo fotográfico. Recolle as reportaxes fotográficas das diversas actividades da Cámara, así como do seu patrimonio artístico. Contén aproximadamente 52.000 negativos, que foron convertidos a soporte dixital para a súa adecuada conservación, consulta e reprodución telemática. Dende 2006 esta documentación transfírese directamente en soporte dixital (DVD).
e) Arquivo audiovisual. Comprende as gravacións en audio e vídeo das sesións parlamentarias, tanto de plenos como de comisións e actos oficiais. Para garantir a súa conservación e facilitar o acceso ás gravacións vía Internet atópanse dispoñibles tamén en soporte dixital.
  

 

Comisión de valoración de documentos

Para o establecemento dos criterios de valoración e selección de documentos, e por Acordo da Mesa do Senado na súa reunión do 17 de xuño de 2008, aprobouse a Norma sobre valoración y eliminación de documentos del Senado pola que se crea e regula a Comisión de valoración de documentos do Senado.

 

 

Servicios e acceso aos documentos

O Arquivo presta asesoramento e apoio de usuarios internos e externos, consulta en sala, préstamo ás unidades da Secretaría Xeral, reprografía (papel e dixital), expedición de certificados, orientación de fontes e préstamos para exposicións.
Con carácter xeral todos os cidadáns teñen dereito a acceder aos documentos que forman parte de procedementos acabados. Este acceso poderá só ser denegado razoadamente en aplicación das limitacións establecidas legalmente.
A consulta dos fondos do Arquivo histórico do Senado, dixitalizado na súa totalidade, é accesible vía Internet.
Por criterios de conservación e preservación non se permitirá o acceso aos documentos orixinais históricos agás autorización expresa da Mesa da Cámara, previo informe da Comisión de valoración de documentos do Senado.