Verificación de documentos (CSV)

O Código Seguro de Verificación (CSV) é un código formado por números e letras que aparece na marxe esquerda da primeira páxina de determinados documentos oficiais emitidos polo Senado, como os xustificantes de presentación de documentos escritos no Rexistro Administrativo Xeral.

O Código Seguro de Verificación debe ser tratado coa debida cautela polo destinatario do documento, posto que a súa comunicación a terceiras persoas lles permitiría acceder ao seu contido.

Se dispón dun destes documentos impreso en papel, introducindo o seu Código Seguro de Verificación no seguinte formulario pode descargar o documento orixinal en formato electrónico e contrastar a autenticidade da copia en papel.


Os campos sinalados con (*) son obrigatorios

Indique por favor o código seguro de verificación.


Ejemplo 5555

Indique por favor o cálculo.

A suma non é correcta, introdúzaa de novo.