constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

15 AGOST 2018

XII LEGISLATURA

Accés a la informació

 • 1. Quina informació puc demanar?

  Totes les persones poden demanar informació de caràcter públic que estigui en mans del Senat, sigui quin sigui el format o suport de la informació, sempre que entri en els límits que estableix la Norma reguladora del dret d'accés a la informació pública del Senat aprovada per la Mesa del Senat el 2 de desembre de 2014.

  • El dret d'accés dels ciutadans a la informació parlamentària del Senat només es pot limitar en els casos regulats al Reglament del Senat i per les normes i resolucions dels seus òrgans.
  • El dret d'accés dels ciutadans a la informació sobre l'activitat del Senat subjecta a Dret administratiu es pot limitar quan afecti l'esbrinament de delictes, la intimitat de les persones o qualsevol de les causes esmentades a l'article 14.1 de la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern.

 • 2. Quin procediment he de seguir ?

  La sol•licitud d'informació es pot realitzar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva identitat, la informació que sol•licita i una adreça de contacte per poder enviar la resposta, preferiblement electrònica.

  No és obligatori motivar la sol•licitud, però pot ser important a l'hora de preparar la resposta.

  Es pot dirigir al Senat en qualsevol llengua que, com el castellà, tingui caràcter oficial en alguna comunitat autònoma.

 • 3. A través de quins canals puc sol•licitar la informació?

  Pot sol•licitar la informació per telèfon, per correu electrònic o per correu postal. S'ha habilitat un formulari de sol•licitud d'informació a través del qual ens pot fer arribar la seva consulta. Les respostes s'enviaran a l'adreça de contacte que hagi facilitat, preferiblement electrònica.

  A més, a través de la pàgina web i de manera electrònica, podrà consultar l'estat de la seva sol•licitud o retirar-la si ho considera oportú.

  Li recomanem que abans de presentar la seva sol•licitud visiti la nostra secció de Consultes més habituals.

   

   

   

 • 4. En quin termini m'ha de contestar el Senat?

  El termini general per contestar sol•licituds d'informació és d'un mes des de la recepció de la sol•licitud. Aquest termini és ampliable a un altre més quan pel volum o la complexitat de la informació que es sol•licita es consideri necessari.

 • 5. Puc recórrer?

  Si considera que la resposta a la seva sol•licitud d'informació sobre l'activitat del Senat subjecta a Dret administratiu no és satisfactòria, o si ha transcorregut el termini màxim sense haver rebut cap resposta, podrà recórrer per dues vies:

  • Davant de la Mesa del Senat, en ser aquest l'òrgan competent per resoldre, mitjançant interposició de recurs potestatiu, i amb caràcter previ a la via contenciosa administrativa. El recurs s'ha d'interposar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o des del dia en què es produeixin els efectes de silenci administratiu.
  • o Davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, mitjançant interposició del corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la data de notificació de la resolució o des de l'endemà del dia en què es produeixin els efectes de silenci administratiu.

   

  Si considera que la resposta a la seva sol•licitud sobre l'activitat subjecta a Dret parlamentari no és satisfactòria, o si ha transcorregut el termini màxim sense haver rebut cap resposta, podrà recórrer davant la Mesa del Senat.

   

  Per a més informació sobre les vies de recurs, consulti la Norma reguladora del dret d'accés a la informació pública del Senat.

   

   

   

   

 • Solicitar Información
 • Consultar mi solicitud

  Por favor introduzca su DNI y el número de solicitud.

 • Retirar solicitud

  Por favor introduzca su DNI y el número de solicitud.

CONTACTARTeléfono: 900 103 038email: informacion@senado.es