INTRODUCCIÓ

Última revisió 06/10/2022

Quins són els objectius de la pàgina web del Senat?

La pàgina web del Senat és el resultat d'un procés de renovació tecnològica i de cultura organitzativa inspirat en el principi d'obertura del Senat als ciutadans.

La pàgina web del Senat millora el disseny, l'estructura de navegació i la presentació de la informació sobre la seva activitat, composició i funcions. Al mateix temps, incorpora continguts i eines nous per fer efectius els principis de transparència, rendició de comptes i participació, i avançar així en un camí ja iniciat amb la primera versió, que va entrar en funcionament el 1997, caracteritzat per oferir informació fiable, exhaustiva i actualitzada.

Amb l'objecte de respondre a les noves demandes de transparència, a la nova pàgina no només s'ofereix informació de qualitat, presentada de forma comprensible, intuïtiva i accessible, sinó que s'ofereixen canals d'obtenció d'informació i accés als serveis, i es facilita la reutilització de dades públiques. Un potent cercador permet trobar informació utilitzant text lliure.

Per facilitar la participació dels ciutadans es posen a la seva disposició canals de comunicació amb els senadors, grups parlamentaris, comissions i l'Administració parlamentària. Una altra novetat és l’obertura de comptes institucionals del Senat en les xarxes socials Twitter (@Senadoesp), Instagram (@senadoesp) i Youtube (user/ElSenadoTV), amb la vocació d’informar sobre l’activitat de la Cambra i mantenir un contacte directe amb els ciutadans responent als seus suggeriments, dubtes i sol·licituds d’informació.

A qui està dirigida la pàgina web?

El web del Senat està dirigit a tots els ciutadans i fa servir un llenguatge clar i concís per fer comprensible l'activitat parlamentària. La navegació per la pàgina és intuïtiva i accessible, i ofereix en tots els casos informació fiable i veraç.

Els usuaris experts en temes polítics i jurídics i els investigadors podran trobar informació exhaustiva sobre l'activitat, tramitació de les diferents iniciatives, publicacions oficials i sobre la composició dels òrgans de la Cambra, tant la referida al període històric entre 1834 i 1923 com la posterior a 1977.

Per apropar la institució a un perfil concret d'usuaris, el que integren infants i joves, s'han creat continguts adaptats per a la secció anomenada “El Petit Senat”, amb els quals es podran familiaritzar amb la institució per mitjà de vinyetes, jocs i tests de coneixements.

Les persones amb discapacitat poden navegar per la pàgina? Quin n’és el nivell d’accessibilitat?

Sí. La pàgina web ha estat desenvolupada seguint les pautes definides pel Consorci per a la World Wide Web (W3C) per obtenir el nivell AA. S'ha fet també un important esforç de formació perquè la introducció de continguts nous compleixi aquest nivell.

En qualsevol cas, és possible que, sobretot al principi, hi hagi zones o continguts concrets que desatenguin algun aspecte dels estàndards esmentats. El Senat es compromet a continuar treballant per millorar els nivells d'accessibilitat.

Quin és el nivell de transparència de la pàgina web?

La pàgina web del Senat reflecteix el compromís de la institució en matèria de transparència. A més d'oferir una informació fiable i exhaustiva, que permet l'accés a més d'un milió i mig de documents, aquesta es presenta de forma comprensible i estructurada, cosa que en permet una fàcil localització. Per facilitar l'accés a la informació hi ha canals d'atenció electrònica i telefònica.

A més dels continguts relacionats amb l'activitat, composició, organització i funcions del Senat, la pàgina fa pública informació sobre els aspectes següents:

  • Règim econòmic i de protecció social dels senadors, que inclou informació sobre les retribucions dels parlamentaris, les dietes i indemnitzacions que perceben, el règim de transport, el material tecnològic posat a la seva disposició i les subvencions als grups parlamentaris.
  • Declaracions d’activitats i de béns patrimonials i rendes dels senadors.
  • Informació necessària per poder-se presentar i efectuar el seguiment de processos de selecció de personal, de selecció de becaris o de participants en seminaris de formació.
  • Contractació, mitjançant el perfil de contractant, els procediments en curs i la contractació ja adjudicada amb indicació del procediment utilitzat per a la seva celebració, els instruments a través dels quals s’ha publicitat, la identitat de l’adjudicatari i informació sobre el segellament de temps. A partir del 9 de març de 2018, tota la gestió relativa als contractes s´ha de dur a terme a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per consultar la informació dels contracter previs a aquesta data, es pot visualitzar a Informació contractutal, o accedir-hi a través de l´enllaç de Transparència.

El Senat, sensible a les demandes creixents de transparència, anirà incorporant per mitjà de la pàgina web noves informacions.

Com s’hi pot trobar informació?

L'estructura de la pàgina web permet una navegació intuïtiva des de la pàgina d'inici a través dels quatre grans apartats en què s'estructura la informació: activitat parlamentària, composició i organització, conèixer el Senat i relacions amb els ciutadans. Aquestes quatre entrades romanen sempre actives a la barra superior de navegació. Des de la capçalera també es pot consultar el mapa del web i enllaçar amb els seus continguts.

Per facilitar l'accés a la informació s'ha desenvolupat un cercador general, la finestra d'accés del qual se situa a la capçalera de la pàgina i, per tant, és accessible permanentment des de qualsevol secció per on es navegui. Permet la cerca de qualsevol informació mitjançant la introducció d'un text lliure.

Hi ha, a més, canals d'atenció telefònica a l'oficina d'informació i a les unitats responsables de la prestació dels serveis.

Es pot compartir la informació del web?

Sí. Una de las novedades que ofrece la nueva página web del Senado es la posibilidad de compartir la información entre usuarios. Conscientes de que la Institución tiene que formar parte del nuevo escenario de una “sociedad en la red”, se han trasladado a la página web las herramientas necesarias para ello. Los botones de enviar y compartir, que aparecen en la mayoría de las páginas del sitio web, permiten al usuario intercambiar la información en redes sociales como Twitter o Instagram. 

En quins idiomes es pot consultar el web?

La pàgina web del Senat s'ofereix, a més de castellà, en diferents versions lingüístiques: en les llengües que tenen caràcter oficial en alguna comunitat autònoma i en anglès.

La navegació es fa per tot el web en la llengua seleccionada, malgrat que alguns continguts, com ara la informació obtinguda de les bases de dades del Senat, es mostren en castellà.

Per mitjà de la pàgina web del Senat es poden seguir les intervencions que, d'acord amb les previsions del Reglament de la Cambra, es produeixen en les llengües oficials d’alguna comunitat autònoma: és el cas de la primera intervenció del president electe en la sessió constitutiva, de les intervencions que es produeixin a les sessions de la Comissió General de les Comunitats Autònomes i de les que tinguin lloc en el Ple en ocasió del debat de les mocions.

També es poden consultar al web els Diaris de Sessions del Ple o de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, en els quals queden transcrites les intervencions en la llengua en què s'hagin produït, juntament amb la seva traducció al castellà.

De la mateixa manera, al Butlletí Oficial de les Corts Generals, Secció Senat, es publiquen totes les iniciatives presentades, a més de castellà, en qualsevol altra de les llengües oficials a les comunitats autònomes.

És reutilitzable la informació que ofereix la pàgina web?

Amb caràcter general, la informació que s'ofereix a la pàgina web és pública i susceptible de reutilització.

La pàgina web del Senat posa a disposició dels ciutadans una secció relativa a dades obertes, amb tot un catàleg variat d’informació en format XML.

Quins són els canals de participació que obre la pàgina web?

Un dels objectius del nou web és facilitar la participació dels ciutadans. Per a això, es posen a la seva disposició els canals d'interacció de senadors i grups parlamentaris (correu, blogs, xarxes socials, pàgines personals, etc.) i es facilita el contacte amb les comissions i amb diverses unitats de la Secretaria General.

L’usuari també pot connectar-se amb els comptes de Twitter, Instagram i Youtube de la institució des dels quals s’informarà sobre l’activitat de la Cambra i es respondran els dubtes i les sol·licituds d’informació que es formulin.

A l'efecte d'agrupar en un mateix accés aquests canals s'habilita des de la pantalla inicial de la pàgina una entrada única mitjançant el botó “Participa-hi”, situat a la zona dedicada a les relacions amb els ciutadans.

Com es localitza una iniciativa?

La pàgina web ha estat pensada per mostrar al ciutadà d'una forma ràpida, fàcil i comprensible tota l'activitat que duu a terme el Senat.

El model de navegació permet als usuaris arribar al cor de l'activitat parlamentària, que és la tramitació de les diferents iniciatives que arriben o es presenten al Senat, des de diversos llocs del web:

  • Directament, des de la pantalla inicial, serà possible fer cerques partint d’un text lliure.
  • Des de la pantalla inicial es podran consultar les lleis en tramitació i tramitades, així com des del menú de navegació lateral en la secció d’“Actualitat”.
  • Des dels ordres del dia de les sessions plenàries es podran consultar cadascun dels assumptes tractats, oradors, vídeos, diaris de sessions, resultats de les votacions i textos aprovats. Així mateix, es podrà enllaçar amb tota la informació de cada iniciativa.
  • Cadas cuna de les comissions disposa d’un sistema de navegació local, semblant al que es fa servir per accedir a l’activitat del Ple, des del qual es podran consultar les iniciatives en tramitació i tramitades.
  • A la fitxa de cada senador hi ha una pestanya dedicada a la seva activitat parlamentària, des de la qual es poden consultar les iniciatives que ha presentat. Hi ha una pestanya semblant a la fitxa de cada grup parlamentari del Senat, des d’on es podran consultar les iniciatives de les quals el grup és autor, així com les dels senadors que en formen part.
  • En darrer lloc, s’ha habilitat un cercador específic que permet localitzar qualsevol iniciativa en tramitació o tramitada, fent servir criteris cronològics, d’autor, d’òrgan competent per conèixer de l’assumpte i de tipologia. Des del resultat de la consulta serà possible accedir a tota la informació disponible de la iniciativa.

El detall de cada iniciativa es presenta amb un mateix format. A la capçalera es proporcionen les dades d'identificació de la iniciativa, on se’n mostren el títol i autor, situació, tipus d'iniciativa, dates de presentació i de qualificació, nombre d'expedient, procediment i òrgan competent per a la tramitació i la descripció de les àrees temàtiques en les quals s'emmarca. També s'inclou en la taula l'enllaç “Documents”, que permet visualitzar tots els escrits presentats associats a la iniciativa, així com l'enllaç als “Expedients relacionats”, en el cas que n’hi hagi. En les iniciatives de legislatures anteriors se n'inclou també la dada del número d’arxiu.

A continuació de les dades de capçalera es mostren totes les dades de tramitació, la complexitat de les quals varia en funció del tipus d'iniciativa. Les dades de tramitació es presenten per ordre cronològic, i inclouen enllaços a tots els textos, publicacions i vídeos que hi pugui haver de cada iniciativa.

Es poden conèixer quines són les iniciatives que ha presentat cada senador? I cada grup parlamentari?

A la fitxa de cadascun dels senadors hi ha una pestanya dedicada a la seva activitat parlamentària, des de la qual es poden consultar les iniciatives que ha presentat, amb enllaços a l'expedient, al Diari de Sessions i als talls de vídeo.

Hi ha una pestanya similar a la fitxa de cada grup parlamentari del Senat, des d’on es podran consultar les iniciatives de les quals el grup és autor, així com les dels senadors que en formen part.

Quina informació d’actualitat ofereix la pàgina web? On es consulten les notícies?

La pantalla inicial de la pàgina web dóna accés directe a continguts d'actualitat.

N’ocupa una zona destacada el carrusel d'imatges, associat a un text explicatiu (slider), mitjançant el qual es comuniquen les notícies més rellevants.

L'accés a les “Notícies” proporciona informació sobre l'activitat del Senat i de l'Administració parlamentària que puguin resultar d'interès per als ciutadans, com ara la celebració de Jornades de Portes Obertes o els procediments de selecció de personal. A això cal afegir-hi els accessos directes al calendari d'activitats i a l'agenda del dia, que permeten consultar els ordres del dia de les reunions, així com la relació de les lleis en tramitació. La informació es completa amb la previsió d'emissions en directe i la programació TV Senat.

Quina informació s’ofereix per mitjà del calendari d’activitats? Es poden consultar els ordres del dia del Ple i de les comissions?

Des de la pantalla inicial de la pàgina web es pot accedir a un calendari d'activitats interactiu que mostra les reunions que s'han celebrat o les previsions de convocatòries. Hi apareixen ombrejats en color vermell els dies de Ple i subratllats els dies que contenen informació sobre alguna activitat. Una vegada seleccionat un dia o una setmana, es pot consultar l'hora de la convocatòria, així com l'ordre del dia de les reunions del Ple, de les comissions i de les ponències.

Una altra via per consultar l'agenda del dia és el botó “Agenda”, situat a la zona d'actualitat de la pantalla inicial. Al costat de cada convocatòria s'indica la via de retransmissió que es farà servir (Internet, satèl·lit o fibra).

A més del calendari general d'activitats, que permet la consulta de reunions parlamentàries, activitat institucional i internacional, de l'agenda del president del Senat i de les convocatòries de rodes de premsa, en diferents seccions de la pàgina es pot accedir a calendaris interactius per tipus d'activitat (és el cas del Ple i la Diputació Permanent o les publicacions oficials) o als ordres del dia de les sessions convocades (en l'apartat “Comissions i ponències”).

Com es pot seguir una sessió plenària en directe? I la sessió d’una comissió? Poden guardar-se i enviar-se els talls de vídeo?

Per facilitar el seguiment de l'activitat de la Cambra en temps real es crea la secció “El Senat en directe”.

Es podran emetre a través d'Internet (streaming) fins a quatre sessions simultàniament. La previsió d'emissions es podrà consultar amb caràcter previ a l'apartat “Programació TV Senat”.

El sistema permet emmagatzemar els talls de vídeo al disc dur de l´usuari en format MP4.

Una vegada acabada la sessió, l'accés als vídeos es pot fer des de la consulta de la sessió plenària o de comissió, i també des de la iniciativa concreta que hagi estat objecte de debat. Això facilita obtenir de manera relacionada tota la informació generada en el debat d'una iniciativa, ja que, juntament amb el vídeo, es podrà accedir als diaris de sessions, als resultats de les votacions, als textos aprovats i a tota la documentació relacionada amb els assumptes tractats.

Cal assenyalar, finalment, que el Senat emet en obert a través del satèl·lit Hispasat (Freqüència 11.972 en Vertical, Fec 3/4, Simbol rate 27.500).