Dret de petició

Última revisió 19/01/2021

El dret de petició és un dret fonamental la titularitat del qual correspon a tota persona física o jurídica, amb independència de la seva nacionalitat, i que es recull a l’article 29 de la Constitució i desenvolupat a la Llei orgànica 4/2001. És un dret que es pot exercir de forma individual o col·lectiva i consisteix en la facultat d’adreçar-se als poders públics o bé per posar en coneixement seu certs fets, o bé per reclamar-los una intervenció, o totes dues coses alhora. No obstant això, no seran objecte d’aquest dret les peticions per a satisfacció de les quals l’ordenament jurídic estableixi un procediment específic, ni les que ja siguin objecte d’un procediment parlamentari, administratiu o un procés judicial.

En cas que la petició es dirigeixi al Senat, els articles 77 de la Constitució i 192 a 195 del Reglament del Senat , ssón els que regulen l’exercici d’aquest dret fonamental.

Els escrits de presentació de peticions hauran d’incloure la identitat del sol·licitant o sol·licitants, nacionalitat, domicili per a la pràctica de notificacions, destinatari de la petició i també l’objecte de la petició.

Hi ha disponible un formulari per presentar les peticions, encara que no és obligatori fer-lo servir i s’admet la presentació de peticions per mitjà de qualsevol mitjà escrit, sempre que contingui les dades esmentades.

En cas que s’utilitzi el formulari, un cop emplenat s’ha d’imprimir, signar i entregar presencialment al Registre General del Senat o enviar per correu ordinari.

Un cop presentades les peticions, les examinarà la Comissió de Peticions.

A l’informe que ha d’emetre en cada període ordinari de sessions, que és objecte de consideració pel Ple del Senat, hi figurarà la decisió adoptada respecte a cada petició, amb indicació, si escau, de l’autoritat a la qual s’ha remès per a la resposta. Les respostes relatives a les peticions que es rebin es traslladaran als peticionaris.

Accés als informes de la Comissió de Peticions