Requisits per treballar al Senat

Última revisió 01/03/2021

Personal funcionari i laboral

La selecció d’aspirants per a l’accés a la condició de personal funcionari de les Corts Generals i de personal laboral del Senat es farà d’acord amb els principis de mèrit i capacitat.

Per ser admès a les proves selectives caldrà el següent:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola i ser major d’edat.
 2. Estar en possessió de la titulació corresponent o en condicions d’obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació de sol•licituds.
 3. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni estar inhabilitat per qualssevol causes per a l’exercici professional desenvolupant funcions públiques.
 4. No patir cap malaltia o discapacitat que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
 5. Complir els requisits que s’estableixin en cada convocatòria.

En les convocatòries de proves d’accés no es podran establir requisits que representin discriminació per raó de raça, sexe, religió, opinió, lloc de naixement o de veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Tampoc s’hi podran formular preguntes relatives a la ideologia, religió o creences dels aspirants.

En totes les convocatòries s’haurà de reservar una quota del 10% de les places convocades per proveir-les amb persones amb discapacitat, almenys, del 33%, sempre que reuneixin els requisits de la convocatòria, superin les proves selectives i, quan calgui, acreditin la capacitat funcional per desenvolupar les tasques corresponents.

L’accés de les persones amb discapacitat s’inspirarà en els principis d’igualtat d’oportunitats i compensació de desavantatges, amb l’adaptació corresponent, si escau.

Són requisits acadèmics per a l’ingrés en els diferents cossos de funcionaris els següents:

 1. Cos de lletrats de les Corts Generals: Llicenciatura en Dret.
 2. Cos d’arxivers-bibliotecaris de les Corts Generals: Llicenciatura en Filosofia i Lletres, en qualsevol de les seccions d’aquesta llicenciatura, Documentació, Dret, Ciències Polítiques, Ciències Econòmiques i Empresarials, Sociologia o Ciències de la Informació.
 3. Cos d’assessors facultatius de les Corts Generals: la titulació superior que correspongui a l’especialitat convocada (Ciències Polítiques, Ciències Econòmiques i Empresarials, Sociologia, Ciències de la Informació, Enginyeria Industrial, Arquitectura, Enginyeria en Informàtica o Enginyeria Tècnica Superior de Telecomunicacions).
 4. Cos de redactors taquígrafs i estenotipistes de les Corts Generals: Diplomatura Universitària o equivalent.
 5. Cos tecnicoadministratiu de les Corts Generals: Diplomatura Universitària o equivalent.
 6. Cos administratiu de les Corts Generals: batxillerat o equivalent.
 7. Cos d’uixers de les Corts Generals: Títol de Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

Els requisits específics per a l’ingrés com a personal laboral del Senat: s’especifiquen en cada convocatòria.

Per a més informació: