Convenis en vigor

Última revisió 09/07/2020

Convenis en vigor subscrits per les Corts Generals.  

Convenis en vigor subscrits pel Senat

Acord amb Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Objecte: establir un sistema de pagament dels bitllets RENFE dels senadors mitjançant la utilització d’un sistema de targeta de crèdit nominativa, per tal de facilitar els desplaçaments per ferrocarril dels senadors i simplificar el procés de facturació i cobrament.

Vigència: des del 06/02/1990.

Obligacions econòmiques convingudes: el Senat ha d’abonar mensualment a RENFE la quantitat resultant de tots els viatges efectuats pels senadors durant el mes referit en la factura corresponent. RENFE atorga un descompte del 10% a partir d’un consum mínim semestral.

Conveni de col·laboració amb el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Objecte: la conservació i la restauració de les obres d’art que són propietat del Senat, així com d’altres obres que figurin en dipòsit en aquesta institució.

Vigència: des del 09/02/1999. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.

Conveni de col·laboració amb la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda

Objecte: la creació d’articles medallístics, numismàtics o qualsevol altre tipus de producte que s’englobi dins dels fins de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda i que sigui susceptible d’utilitzar-se per a les atencions protocol·làries del Senat.

Vigència: des del 06/07/2004.

Les obligacions econòmiques depenen dels encàrrecs que faci el Senat.

Conveni de col·laboració amb el Museo Nacional del Prado

Objecte: l’assessorament oficial al Senat en totes les qüestions relatives a les col·leccions artístiques de la cambra alta compreses en les competències del museu.

Vigència: des del 13/09/2018. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

Obligacions econòmiques convingudes: el Senat ha de dotar amb una quantitat anual de 18.000 euros la convocatòria pública per a l’adjudicació d’un contracte/beca de formació especialitzada en museologia i conservació.

Conveni amb el Govern de la Comunitat de Madrid

Objecte: la determinació del centre sanitari Hospital Ramón y Cajal com a centre sanitari de referència per a senadors.

Vigència: des del 21/02/2006. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.

Conveni de col·laboració amb la Universitat d'Oviedo

Objecte: la formació del personal del Senat i de l’alumnat de la universitat dins del Programa d’Especialista Universitari en Protocol i Cerimonial de l’Estat i Internacional.

Vigència: des del 14/01/2009. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.

Conveni amb l'empresa Comercial del Ferrocarril S.A. (COMFERSA) (subrogat amb l'empresa Saba Park 3 S.L.U.)

Objecte: la facturació al Senat dels serveis d’aparcament utilitzats pels senadors en les estacions de RENFE.

Vigència: des de l’1/07/2013. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

Obligacions econòmiques convingudes: la facturació pels serveis que sobrepassin el límit de la franquícia dels bitllets de RENFE.

Conveni amb l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (subrogat amb l'empresa Saba Park 3 S.L.U.)

Objecte: la facturació al Senat dels serveis d’aparcament utilitzats pels senadors en les estacions de RENFE.

Vigència: des de l’1/08/2013. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

Obligacions econòmiques convingudes: la facturació pels serveis que sobrepassin el límit de la franquícia dels bitllets de RENFE.

Conveni de col·laboració amb l’Agència per a l’Administració Digital de la Comunitat de Madrid

Objecte: cessió del dret d’ús del framework de desenvolupament d’aplicacions ATLAS.

Vigència: des del 05.09.2016. Es prorroga anualment per mutu acord de les parts.

No genera obligacions econòmiques.

Conveni amb el Parc Mòbil de l’Estat

Objecte: ordenar la relació de serveis d’automobilisme de caràcter extraordinari prestats pel Parc Mòbil de l’Estat i sol·licitats pel Senat.

Vigència: quatre anys des del 18/09/2018, prorrogables fins a quatre anys més per mutu acord de les parts.

Obligacions econòmiques convingudes: en el conveni es preveu que, en cas de sol·licitud pel Senat de serveis d’automobilisme de caràcter extraordinari, es meritarà una contraprestació consistent en l’import recollit en les tarifes oficials aprovades i vigents per als serveis proporcionats pel Parc Mòbil de l’Estat. En l’actualitat, no es presten al Senat serveis d’automobilisme de caràcter extraordinari.

Butlletí Oficial de l’Estat de 18 de setembre de 2018.