Convenios en vigor

Última actualización 09/07/2020

Convenios en vigor subscritos polas Cortes Xerais. 

Convenios en vigor subscritos polo Senado

Acordo con Rede Nacional de Ferrocarrís Españois (RENFE)

Obxecto: establecer un sistema de pago dos billetes RENFE dos Senadores, utilizando para iso un sistema de tarxeta de crédito nominativa, co obxecto de facilitar os desprazamentos por ferrocarril dos Senadores e simplificar o proceso de facturación e cobro.

Vixencia: desde o 06/02/1990.

Obrigas económicas convidas: o Senado aboará mensualmente a RENFE a cantidade resultante de todas as viaxes efectuadas polos Senadores durante o mes referido na correspondente factura. RENFE outorgará un desconto do 10% a partir dun consumo mínimo semestral.

Convenio de colaboración co Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Obxecto: conservación e restauración das obras de arte que son propiedade do Senado, así como doutras obras que figuren en depósito nesta institución.

Vixencia: desde o 09/02/1999. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.

Convenio de colaboración coa Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda

Obxecto: creación de artigos medallísticos, numismáticos ou calquera outro tipo de produto que se englobe dentro dos fins da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda, e que sexa susceptible de utilizarse para as atencións protocolarias do Senado.

Vixencia: desde o 06/07/2004.

As obrigacións económicas dependerán dos encargos que realice o Senado.

Convenio de colaboración co Museo Nacional do Prado

Obxecto: asesoramento oficial ao Senado en todas as cuestións relativas ás coleccións artísticas da Cámara Alta comprendidas nas competencias do Museouseo.

Vixencia: desde o 12/09/2018. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Obrigas económicas convidas: O Senado dotará cunha cantidade anual de 18.000 euros a convocatoria pública para a adxudicación dun contrato/bolsa de formación especializada en museoloxía e conservación.

Convenio co Goberno da Comunidade de Madrid

Obxecto: determinación do Centro Sanitario Hospital Ramón y Cajal como centro sanitario de referencia para Senadores.

Vixencia: desde o 21/02/2006. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.

Convenio de colaboración coa Universidade de Oviedo

Obxecto: formación do persoal do Senado e do alumnado da Universidade dentro do Programa de Especialista Universitario en Protocolo e Cerimonial do Estado e Internacional.

Vixencia: desde o 14/01/2009. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.

Convenio coa empresa Comercial do Ferrocarril S.A. (COMFERSA) (subrogado coa empresa Saba Park 3 S.L.U)

Obxecto: facturación ao Senado dos servizos de aparcamento utilizados polos Senadores nas estacións de RENFE.

Vixencia: desde o 01/07/2013. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Obrigas económicas convidas: facturación polos servizos que excedan o límite da franquía dos billetes de RENFE.

Convenio co Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) (subrogado coa empresa Saba Park 3 S.L.U)

Obxecto: facturación ao Senado dos servizos de aparcamento utilizados polos Senadores nas estacións de RENFE.

Vixencia: desde o 01/08/2013. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Obrigas económicas convidas: facturación polos servizos que excedan o límite da franquía dos billetes de RENFE.

Convenio de colaboración coa la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Obxecto: cesión do dereito de uso do framework de desenvolvemento de aplicacións ATLAS.

Vixencia: desde o 05/09/2016. Prorrógase anualmente por mutuo acordo das partes.

Non xera obrigas económicas.

Convenio co Parque Móbil do Estado

Obxecto: ordenar a relación de servizos de automobilismo de carácter extraordinario prestados polo Parque Móbil do Estado e solicitados polo Senado.

Vixencia: catro anos dende o 18/09/2018, prorrogable ata catro anos máis por mutuo acordo das partes.

Obrigas económicas acordadas: no convenio estipúlase que, en caso de solicitude polo Senado de servizos de automobilismo de carácter extraordinario, será devindicada unha contraprestación consistente no importe recollido nas tarifas oficiais aprobadas e vixentes para os servizos proporcionados polo Parque Móbil do Estado. Na actualidade no se lle prestan ao Senado servizos de automobilismo de carácter extraordinario.

Boletín Oficial do Estado do 18 de setembro de 2018.